Vegetarieni Vs. “Carnivori”?

Oamenii au tendința naturală de a face alianțe, grupuri, tabere, după cum au tendința naturală (paradoxal, totuși) de a se separa unii de ceilalți, punând baricade între tabăra din care fac ei parte și celelalte tabere. Baricadele sunt mai slabe ori mai puternice, în funcție de cât e de “rea” tabăra cea mai apropiată. Uneori, “luptele” dintre tabere capătă accente grave, lucru care unui om normal și echilibrat i se poate părea cel puțin nepotrivit, dacă vorbim despre opțiunile alimentare.

Uneori, “fioroasele” ființe care consumă alte ființe (mâncătorii de carne, cum ar veni) sunt în stare să-și mănânce semenii pentru a-și apăra felul în care se alimentează, timp în care, blândele ființe care nu mănâncă alte ființe (cu excepția plantelor, să ne înțelegem), sunt în stare să-și agreseze fizic, psihic și verbal oponenții, pentru a le demonstra că duhul blândeții e calea.

Dacă se așteaptă cineva ca acest articol să fie unul critic la adresa persoanelor care dintr-un motiv sau altul nu includ carnea în alimentația proprie, ei bine, se așteaptă degeaba. Contrar aparențelor puse în fața voastră de faptul că acesta e un site care promovează consumul de carne, consider că fiecare dintre noi are dreptul să-și aleagă și să-și construiască regimul alimentar fără a fi judecat și fără a fi condamnat pentru asta. De asemenea, nu simt nevoia să convertesc pe nimeni, după cum nu mă jenez să spun că dintr-un motiv care mă privește, singura carne pe care am consumat-o în ultimele opt zile a fost cea de pește (cu mențiunea că odată atins obiectivul pe care mi l-am propus, voi redeveni carnivorul care sunt și mă voi bucura cu tot sufletul de cosumul moderat de carne).

Îmi place carnea, îmi plac legumele și fructele, nu mă feresc nici de pește ori de fructele de mare, beau vin cu moderație, consum foarte puțin zahăr procesat, iubesc untul și laptele, vitaminele mi le iau din fructe și legume proaspete iar pe cele gătite le mănânc pentru că fructele și legumele conțin și altceva în afară de vitaminele sensibile ce se ditrug la căldură. Cu alte cuvinte, iubesc echilibrul din farfurie și am grijă ca între farfuriile din șirul care compune o masă (pun puțin pe farfurii, nu-mi place să văd mormane de mâncare) să existe o relație armonioasă. Nu am luat niciodată în considerare posibilitatea excluderii cărnii din alimentația mea pentru totdeauna, tocmai din motivul expus mai sus. Mă tem că asta ar putea să strice balanța pe care și așa o mențin cu greu.

De ce consum eu carne? Carnea are vitamine care nu pot fi asimilate din plante într-o cantitate îndestulătoare și care nu sunt afectate de căldură. Carnea oferă proteine de înaltă calitate, ușor asimilabile în organismul uman, organism care-i asemenea unei clădiri în permenentă reconstrucție și care înlocuiește fără încetare celulele ce mor cu unele noi. Carnea oferă grăsimi foarte importante pentru menținerea stării de sănătate și a activității organelor, inclusiv a creierului. Carnea e bogată în nutrienți care se pretează și la gătitul rapid, dar și la slow cooking, unii dintre ei atingând potențialul lor maxim abia după o gătire îndelungată la o temperatură joasă.

Da, e adevărat, excesul de carne poate cauza probleme, la fel ca excesul de spanac sau excesul de mentă. Da, gătirea incorectă a cărnii poate distruge proprietățile cărnii, la fel ca în cazul legumelor sau al fructelor. Pentru a preveni neplăcerile,e esențial să te informezi din cât mai multe surse, să dezvolți o gândire de tip critic inclusiv la adresa propriei persoane și să nu iei de-a gata tot ce ți se spune (nici măcar acest articol). În timp vei învăța care e echilibrul care ți se potrivește ție, care-i tipul de alimentație care te face fericit și mulțumit de viața pe care o trăiești.

************************

Vegetarians vs. “Carnivores”?

People have a natural tendency to make alliances, groups, to take sides, just like they have a natural tendency (paradoxically, though), to set themselves apart, raising barriers between their side and the other sides. Barriers are weaker or stronger, depending on how “evil” the closest side is. Sometimes, the “fights” between the sides become serious. To a normal and balanced person, this may appear at least “inappropriate”, when it comes to food choices.

Sometimes, the “fearsome” beings which eat up other beings (the meat eaters, that is) are capable of eating up their neighbors to protect their way of feeding, while the gentle beings which do not eat other beings (with the exception of plants, to be clear), are capable of abusing their opponents, physically and verbally, to prove that the spirit of gentleness is the way.

If someone expects this article to criticize those who, for one reason or another, do not include meat in their diet, well, their expectations will not be met. Although this site appears to be promoting meat consumption, I believe that each of us has the right to choose and create their own diet without being judged and blamed for it. Also, I do not have the urge to convert anyone, just like I am not embarrassed to declare that, for a reason that concerns me alone, the only meat I have consumed in the past eight days has been fish meat (with the remark that once I reach my goal, I will return to being the carnivore I am and I will enjoy eating meat moderately with all my heart).

I like meat, I like vegetables and fruits, I don’t shun fish or seafood; I drink wine moderately, I eat very little processed sugar, I love butter and milk, I take my vitamins from fresh fruits and vegetables and I eat cooked vegetables and fruits because they contain something else besides the heat sensitive vitamins. In other words, I love the balance on my plate and I make sure there is a harmonious relationship between the plates which make up a meal (I put little food on plates; I don’t like the sight of food heaps). I have never considered excluding meat from my diet for good, precisely because of the reason I explained above. I am afraid this could temper with an already fragile balance.

Why do I eat meat? Meat has vitamins which cannot be assimilated from plants in a sufficient quantity and which are not destroyed by heat. Meat provides high quality protein which can be easily assimilated in the human body. The human body is like a building under permanent reconstruction, continuously replacing the dead cells with new ones. Meat provides fats which are essential for the health and functioning of organs, of the brain included. Meat is rich in nutrients which are suitable for fast cooking, but also for slow cooking, some of these nutrients reaching their full potential only after being cooked for a long time at low temperature.

Yes, it is true; eating too much meat can cause problems, just like eating too much spinach or too much mint. Yes, incorrect cooking of meat can destroy the meat properties, just like in the case of vegetables or fruits. To prevent unpleasant situations, it is essential that you inform yourself from as many sources as possible; to develop critical thinking and apply it to yourself as well and not to take everything you are told for granted (not even this article). In time you will learn what kind of balance is most suitable for you, what type of diet makes you happy and content with the life you’re living.